Stejně jako je mnoho druhů "zdravé vody", které se dosud objevily na trhu, existuje mnoho napodobenin, které se nazývají "Pi-voda, Pí-Water, nebo aktivátor Pí-vody". Je třeba si uvědomit, že ne každý takový produkt je hoden tohoto jména. Nicméně, pokud je voda místem vytvořeným životem, je nesmírně důležité hledat faktor, který spojuje vodu a život se zaměřením na vztah mezi nimi. Prostřednictvím hlubšího zkoumání tohoto aspektu možná budeme postupně získávat pochopení toho, co má být zdravé, tajemství mládí, tajemství života a smrti a potenciál lidských schopností.

Pi-voda je vyrobená na zařízení Japonské firmy IBE Co., Ltd. které mají chráněné označení. 

     

INFORMACE O PÍ-VODĚ

 

HISTORIE

Již staří Sumerové (2800 let př. n. l.) znali principy regenerace, harmonizace a aktivace vody a používaný princip označovali znakem připomínající řecké písmeno PÍ. Odtud pochází název vody čištěné a regenerované speciálním způsobem vyvinutým japonskými vědci.


CO JE TO PÍ-VODA

Je to pitná voda upravená harmonizací a aktivací. Tyto technologie patří do skupiny PI-WATER ® SYSTEM JAPONSKÉ FIRMY  I.B.E. Co. Ltd JAPAN,  Voda je pitná voda upravená průchodem zařízením COSMO BALANCE STANDARD, vhodná pro plný pitný režim člověka i zvířat. Předřazeny jsou mechanické mikrofiltry a chemický filtr. Biologická stabilita vody je zajištěna.

PRINCIP

Podstata úpravy spočívá ve změně vlastní frekvence vody. Voda se na jednotlivých úrovních základních stavebních částic hmoty harmonizuje. Pravotočivá a levotočivá složka se vyrovnají. Dochází tak ke změně množství informací vodou přenesených. Čím čistší voda, tím více vnesených informací je odstraněno. V přirozeném prostředí dovede vyprodukovat tutéž vodu matka (rostlinná, zvířecí, lidská) jen pro svůj plod. Zatěžováním přirozené struktury vody informacemi dojde k postupnému zpomalení informačního toku v organismu či rostlinách, a tyto při jisté úrovni zatížení zanikají ve fyzické podobě. Úpravou přibližujeme vodu ke stavu a kvalitě při jejím vzniku. Úprava je fyzikální podstaty a probíhá na všech úrovních hmoty (shluky cklasterů, clustry, molekuly, atomy, částice atomů atd.) včetně jejich všech funkcí.

Pí-voda je schopna působit jak povrchově, tak až na úrovni mezibuněčných a buněčných tekutin v organismech. Nahrazuje zatíženou vodu a vytlačuje ji z daného prostředí. Taktéž stabilizuje dané prostředí a umožňuje zvýšit energetický přenos nejen přes lidský organismus.

PŘÍSTROJ A KERAMIKA

Přístroj LIFFEENERGI vyrábějící Pí-vodu, je určen pro stálé zajištění přísunu regenerované a harmonizované vody pro živé organizmy. Dodává tak čistou, informacemi nezatíženou vodu buňkám a tím zlepšuje u rostlin, živočichů i lidí zdraví, posiluje fyzickou a psychickou odolnost i výkonnost. Pí-voda šetří energetickou spotřebu buněk a tím jejich opotřebení.

Vazby mezi molekulami vody umožňují tvorbu složitějších struktur. Voda se čistí a harmonizuje v silných Pí - energetických polích na povrchu SS.R.B. keramiky BCS (Bio Control Systém.) Mění se vazby vodíkových můstků v clustrech molekul vody a tím se voda zbaví  veškerých vnesených negativních informací. Takto upravená Pí - voda je totožná s vodou, kterou obsahuje každý živý organismus při svém zrodu.

1. 2.

1. Keramika IMS vyzařuje Pí energii   2.Pí-voda na fotografii vpravo ve zkumavce.Černý kroužek je dno zkumavky, vnější okruží je vyzařování Pí-energie. Vlevo – kontrolní snímek běžné vody.

Pí - voda  

Voda tvoří největší objemovou složku organismů, rostlin i živočichů. Proto je symbolem života naší modré planety Země.

Člověk je a vždy bude na vodě životně závislý. Získávat kvalitní a hodnotnou pitnou vodu v ekologicky narušených systémech průmyslové civilizace, je čím dál obtížnější. Kvalita vody ovlivňuje i to, jak organismus na vodu reaguje a jak s ní hospodaří. Při nevhodném výběru tekutin, byť by to byla "jen voda", můžeme tělu spíše uškodit než prospět.

Dostatek kvalitní vody v těle zajišťuje správnou funkci oběhového a vylučovacího systému. Voda je garantem nezbytné látkové výměny mezi buňkami v organismu. Zajišťuje na jedné straně dopravu živin, na straně druhé odvádění škodlivých zplodin metabolismu z těla a také rovnováhu mezi jeho zásaditou a kyselou složkou. Význam vody v této funkci stoupá zvláště v situacích, kdy je organismus oslaben tělesným vyčerpáním či nemocí nebo prochází některými fyziologickými změnami (těhotenství, kojení, apod.)

Množství vody, kterou potřebujeme, se liší v závislosti na věku. Dospělý člověk potřebuje přijmout 2 až 3 litry tekutin denně, z čehož 1,5 až 2 litry přímým pitím. Třetinu denního objemu tekutin je vhodné vypít mezi 15 a 19 hodinou. U starších lidí se projevuje chronická dehydratace. Jejich metabolismus se zpomaluje, ubývá vnitřní vody v tkáních, klesá pocit žízně. Proto je nutné cíleně myslet na průběžné pití a zásobovat organismus dostatečným množstvím tekutin.

Při tak vysoké nezbytné potřebě denního příjmu tekutin je nesmírně důležité věnovat pozornost tomu, jakou vodou organismus zásobujeme. Pokud dlouhodobě konzumujeme oblíbené minerálky, které se ve většině případů vyznačují vysokou koncentrací minerálních solí, neprospíváme svému zdraví. Nadbytečné minerály se v organismu hromadí a nepříznivě ovlivňují např. funkce ledvin a jater.

Zavedením vodovodní sítě přivádějící vodu až do bytů jsme sice získali pohodlí a dostatek vody, ale ztratili jsme její kvalitu a zároveň něco podstatného z lidského hlediska - ztratili jsme vztah a úctu k vodě. Naši předkové pokládali vodu za jeden ze čtyř základních životních prvků, základních principů, a přisuzovali jí, stejně jako zemi, ohni a vzduchu, téměř lidské vlastnosti. Představíme-li si, že i voda má schopnost "nějak se cítit", není těžké odhadnout, jak se asi cítí voda bublající a svobodně tekoucí v horském potoce, jak se cítí voda měsíce uzavřená v plastové láhvi nebo voda obtížená odpadem v kanalizaci. Co když se takový pocit promítá i do kvality vody? Vždyť toho vlastně o vodě stále víme tak málo. Víme, že se voda používá jako výborný nositel informace v homeopatii. Vazby mezi molekulami vody umožňují tvorbu složitějších struktur a některé teorie (např. teorie morfických rezonancí Ruperta Sheldraka) - jsou postaveny právě na možnosti vysvětlit přenos informace těmito rezonancemi, vznikajícími v molekulárních strukturách vody. V pohádkách se mluví o živé a mrtvé vodě a pohádky v sobě skrývají hlubokou moudrost...  

V ekologicky čisté přírodě má voda schopnost spontánně se čistit, energetizovat a stávat se živou v tom nejlepším slova smyslu. Spontánní regenerace vody může však dnes probíhat jen zřídka kdy. Staří Sumerové znali principy regenerace a harmonizace vody a pro používanou cestu měli znak připomínající řecké písmeno PÍ. Odtud pochází název vody harmonizované a regenerované speciálním způsobem vyvinutým japonskými vědci. Rozvíjí se Pí-technologie využívající mimo jiné i Pí-vodu v zemědělství, potravinářství, průmyslových odvětvích i ve zdravotnictví nejen v Japonsku, ale i v USA, Kanadě, Koreji a celé řadě evropských zemí a dnes i v České republice včetně aplikovaného a primárního výzkumu. 

Výroba PÍ-vody probíhá v tzv. PÍ-centrech. Voda se speciálně upravuje a prodává spolu s dalšími produkty využívajícími tuto technologii. Takových zařízení na úpravu vody je v současné době v Japonsku na 26.000, několik tisíc je jich v Koreji a velký rozvoj zaznamenává v tomto směru Evropa, i když sem byla tato technologie dovezena teprve nedávno. V České republice bylo první PÍ-centrum zřízeno v roce 1998 v Olomouci. Další centra stále vznikají.

            Že má Pí-voda vlastnosti jiné než běžná voda, si může každý sám vyzkoušet - třeba i tím, že si ověří, jak chutná PÍ-voda ve srovnání s obyčejnou vodou po několika dnech stání, nebo tím, že si vyzkouší mrznutí obyčejné vody z vodovodu a jak probíhá mrznutí Pí-vody.

I když je japonská technologie patentově chráněna, uvedeme několik technických informací:

PÍ - voda se vyrábí z pitné vody průtokem přes zařízení na doúpravu vody zn. LIFE-ENERGY (výrobek japonské firmy I.B.E. Co.Ltd). Čištění vody probíhá ve více stupních. Jedná se výhradně o fyzikální úpravu.

Mikrofiltr je napojen na přívod pitné vody a slouží k zachycování vznášejících se nečistot - částeček větších než 1um, aby byla zajištěna ochrana PÍ - vody a průtok vody linkou.

Filtr s aktivním uhlím odstraňuje z vody nepříjemné pachy, kaly, plyny, zbytky chlóru a rzi.

Life energy je nejdůležitější část systému, která má dvě základní funkce.

První funkcí je čištění vody, které probíhá ve třech fázích. V první fázi je voda znovu čištěna aktivním uhlím a probíhají zde obdobné očistné procesy jako ve filtru s aktivním uhlím. Druhá fáze se nazývá korálová. Materiál se skládá z přírodních a umělých korálů. Korály neobsahují žádné vodou rozpustitelné látky. Jejich funkce spočívá v tom, že stabilizují pH-hodnotu, dále zdokonalují činnost filtrování, odstraňují škodlivé plyny a škodlivé organické látky. Třetí neutralizační fáze obsahuje přírodní aktivní vápník. Co se týče stabilizace, pH a tvrdosti vody, do měkkých vod přidává vápníkové ionty a tím vytváří zdravou lehce alkalickou vodu co nejvíce podobnou čisté přírodní vodě.

Druhou funkcí přístroje Life energy je regenerace a harmonizace vody. V této fázi je využíváno přirozených dynamických samočistících procesů vody, které probíhají v přírodě a uvnitř přístroje se uplatňují na základě speciálního proudění vody. Voda se čistí a v silných PÍ-energetických polích na povrchu Pí-keramiky se harmonizuje. Harmonizace je úprava clusterů (prostorově uspořádaných shluků molekul H2O) již regenerované vody tak, že se mění vazby vodíkových můstků v clusterech molekul vody a tím se voda zbavuje vnesených informací (znečištění). Takto upravená voda má eliminované změny, vznikající turbulentním prouděním v potrubních systémech a současně se neztrácí dynamická harmonizace dlouhodobým stáním. Pí-voda má maximálně stabilní formu vody.

UV lampa zabezpečuje eliminaci bakterií a mikroorganismů zářením.

Přístroj vyrábějící Pí - vodu je určen pro stálé zajištění přísunu regenerované a harmonizované vody pro živé organizmy. Můžeme tak připravit čistou vodu buňkám, krystalům a udělat maximum pro udržení vlastního zdraví, harmonie a zvýšení fyzické i psychické výkonnosti a odolnosti.

Pí - vodu uchovávejte v temnu a chladu. Nedoporučujeme ohřev v mikrovlnných zařízeních, které ničí úpravu vody! Výroba Pí-vody je v souladu s legislativou České republiky.